fbpx

Algemene voorwaarden

Laatste update: juni 2022

Artikel 1: Overeenkomst

1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten van CrossFit Linkeroever. CrossFit Linkeroever is gerechtigd de op het lidmaatschap van toepassing zijnde voorwaarden te wijzigen. De wijzigingen treden één kalendermaand na de bekendmaking in werking, tenzij een afwijkende wettelijke termijn is vereist, die alsdan wordt toegepast. Indien het lid een wijziging niet wenst te accepteren, kan hij/haar zijn lidmaatschap beëindigen met ingang van de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden. De opzegging dient voor de ingangsdatum van de wijziging door CrossFit Linkeroever te zijn ontvangen.

Artikel 2: Lidmaatschap

2.1. Het lid is bekend met het feit dat zijn/haar lidmaatschap wordt aangegaan voor de afgesproken contractduur. Het contract gaat in op de datum van inschrijving en wordt maandelijks betaald voor de duur van het aangegane contract. Abonnementen worden vooruitbetaald voor een gehele maand. Het lidmaatschap is strikt persoonlijk en kan alleen na toestemming van CrossFit Linkeroever worden overgedragen. Een 1 maand abonnement kan slechts eenmalig aangegaan worden per persoon.

Artikel 3: Lidmaatschapsgelden

3.1. Bij contante betaling of overboeking dient de maand vooruit te worden betaald. Indien de betaling van de abonnementskosten door middel van domiciliëring plaatsvindt, zal deze op of rond op datum van de eerste aankoop voorafgaand aan de geldende maand worden uitgevoerd, u dient ten tijde van de incassering te zorgen voor een toereikend saldo op de bank- of girorekening welke door het lid werd aangegeven.

3.2. Wanneer een incasso wordt gestorneerd mag CrossFit Linkeroever een bedrag van € 7,50 aan administratiekosten in rekening brengen om het bedrag alsnog te incasseren.

3.3. Bij niet tijdige betaling worden alle voor de resterende duur van het lidmaatschap verschuldigde termijnen opeisbaar en dienen deze binnen 30 dagen door het lid aan CrossFit Linkeroever te worden voldaan. Het lid kan niet mee doen aan de training tot het moment dat zijn vervallen schuld is voldaan.

3.4. Indien CrossFit Linkeroever overgaat tot incasso van haar vordering op het lid, is het lid tevens een schadebeding verschuldigd van 10% op de onbetaalde lidmaatschapsgelden tot einddatum van het abonnement, alsook een verwijlinterest berekend aan de wettelijke rentevoet berekend vanaf de vervaldag van de verschuldigde bedragen.

3.5. Wanneer CrossFit Linkeroever is overgegaan tot incasso van haar vordering kan het lid de club niet gebruiken tot het moment dat alle door CrossFit Linkeroever in rekening gebrachte kosten betaald zijn.

3.6. De overeengekomen inschrijf- en administratiekosten dienen per automatische incasso te worden voldaan. Het lid kan in geen geval aanspraak maken op restitutie van lidmaatschapsgeld.

3.7. Alle prijzen zijn inclusief BTW. CrossFit Linkeroever is te allen tijde gerechtigd om haar prijzen aan te passen in geval van wijzigingen in de hoogte van de BTW.

Artikel 4: Beëindiging lidmaatschap

4.1. Indien het lidmaatschap niet wordt stopzet, behalve bij abonnement aangegaan voor één maand, wordt het abonnement na de voorziene einddatum omgezet naar een abonnement van onbepaalde duur met een opzegtermijn van één kalendermaand.

4.2. Opzegging dient ter plaatse, per aangetekende brief of via e-mail te gebeuren naar het e-mailadres abo@crossfitlinkeroever.be. Indien de opzegging ter plaatse gebeurt, zal steeds een document worden ondertekend door zowel CrossFit Linkeroever als het lid.

4.3. Het, door het lid, vroegtijdig beëindigen van het contract is mogelijk op medische gronden waarbij een doktersverklaring vereist is. Het medisch attest kan worden bezorgd waarin wordt bepaald dat het lid minstens 6 maanden niet kan fitnessen. Het contract kan eveneens vroegtijdig beëindigd worden bij verhuis buiten een straal van twintig kilometer van de CrossFit Linkeroever box. Hiervoor is een bewijs van inschrijving in de nieuwe gemeente vereist. Voor beide gevallen geldt een opzegtermijn van één kalendermaand. Een vroegtijdige beëindiging is, afgezien van bovenvermelde redenen, niet mogelijk.

Artikel 5: Openingstijden

5.1. CrossFit Linkeroever is bevoegd om de gym te sluiten tijdens algemeen erkende feestdagen en schoolvakanties. CrossFit Linkeroever is bevoegd de openingstijden van de gym tijdelijk of blijvend te wijzigen. CrossFit Linkeroever is bevoegd de gym voor reparatie en onderhoudswerk te sluiten. Wanneer deze sluiting minder dan 24 uur bedraagt heeft het lid geen recht op restitutie van contributiegelden.

Artikel 6: Personal training

6.1 CrossFit Linkeroever biedt privé begeleiding aan in de vorm van personal training, tegen betaling. De diensten van de personal trainers zijn niet bij het abonnement inbegrepen.

Artikel 7: Vrije training

7.1 Een geldige abonnementsformule geeft eveneens recht op vrij gebruik van de box en bijhorend sportmateriaal. Het lid kan de deur zelf openen en sluiten met behulp van een app op zijn/haar smartphone. Dit kan tussen 06u30 en 21u00 en dient niet op voorhand gereserveerd worden.

7.2 Het lid verbindt zich ertoe numerieke codes, cijfercombinaties en sleutels niet te delen met andere leden of niet-leden. Toegang verlenen tot niet-leden is ten strengste verboden. Bij overtreding van deze instructies en/of reglementen is CrossFit Linkeroever gerechtigd het lid de toegang tot de gym te ontzeggen en het abonnement per direct te beëindigen, zonder dat dit zal leiden tot vermindering van de abonnementskosten of teruggave.

Artikel 8: Aansprakelijkheid

8.1. CrossFit Linkeroever, trainers en/of andere hulppersonen zijn niet aansprakelijk voor materiële of immateriële schade als gevolg van ongeval of letsel van het lid en/of derden, ontstaan op welke wijze dan ook, behoudens in geval van opzet of bewuste roekeloosheid zijdens CrossFit Linkeroever of haar leidinggevenden.

8.2. CrossFit Linkeroever, trainers en/of andere hulppersonen zijn niet aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van het lid en/of derden, behoudens in geval van opzet of bewuste roekeloosheid zijdens CrossFit Linkeroever of haar leidinggevenden.
Het gebruik van de apparatuur, het volgen van een programma of van cursusonderdelen en/of –activiteiten van welke aard ook, bij CrossFit Linkeroever, is geheel voor eigen risico van het lid.

8.3. Ieder lid is zelf verantwoordelijk voor persoonlijke ongevallen en zijn persoonlijke bezittingen. Het lid wordt geadviseerd om zich hiertoe treffend te verzekeren en desgewenst meer informatie op te vragen bij zijn/haar verzekeringsmakelaar.

8.4. Noch het bedrijf, noch zijn medewerkers kunnen verantwoordelijk gesteld worden voor het verlies, de beschadiging of diefstal van goederen op het grondgebied van de club. Ieder lid of bezoeker is aansprakelijk voor de door hem aan de eigendommen van CrossFit Linkeroever aangerichte schade.

Artikel 9: Privacy

9.1. CrossFit Linkeroever is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens die zij ontvangt met het oog op uitvoering van de overeenkomst. Deze gegevens worden in de ledendatabase opgenomen en verwerkt voor het beheer van het klantenbestand in het kader van de algemene dienstverlening en ledenadministratie, voor het uitvoeren van marktstudies om u te informeren over nieuwe producten en diensten, voor de verwezenlijking van de informatie en promotiecampagnes.

9.2. In het verwerken van de persoonsgegevens leeft CrossFit Linkeroever de geldende wet- en regelgeving na, in het bijzonder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van 23 mei 2018.

9.3. Deze gegevens kunnen worden verwerkt door incassobureaus en andere tussenpersonen op wie een beroep wordt gedaan voor het beheer van schuldvorderingen. Deze derden bieden voldoende waarborgen een voldoende bescherming van gegevens cfr. de AVG.

9.4. De persoonsgegevens worden alleszins niet overgemaakt aan partijen buiten de Europese Unie en worden bewaard voor zover dit noodzakelijk is in de uitvoering van de overeenkomst.

9.5. Het lid kan toegang krijgen tot zijn/haar persoonsgegevens of de rechtzetting of schrapping ervan te vragen door een e-mail te sturen naar info@crossfitlinkeroever.be. Tevens kan het lid via voormeld e-mailadres vragen om de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens te beperken.

9.6. Veranderingen m.b.t. de persoonlijke situatie van het lid (bijv. adres- of bankgegevens) dienen direct aan CrossFit Linkeroever te worden doorgegeven. Bij het niet doorgeven van deze wijzigingen en wanneer CrossFit Linkeroever kosten dient te maken om de nieuwe persoonsgegevens te achterhalen zullen deze kosten in rekening gebracht worden aan het lid.

9.7. Indien het lid een klacht heeft m.b.t. het verwerken van zijn/haar persoonsgegevens, kan de betrokkene een klacht indienen bij de privacycommissie (https://www.privacycommission.be).

Artikel 10: CrossFit Linkeroever box rules

10.1. Het lid mag gedurende de openingstijden trainen in de gym, rekening houdend met de geldende huisregels. Deze box rules zijn aanwezig in de gymzaal. De club kan te allen tijde de toegang weigeren of ontzeggen aan personen wiens gedrag daar aanleiding toe geeft.

10.2. In de sportruimtes dient het lid te allen tijde in correcte sportkleding gekleed te zijn. Het dragen van schone sportschoenen is verplicht.

10.3. De kleedruimtes en douches dienen na gebruik naar behoren te worden achtergelaten. Het lid dient zich te houden aan de door CrossFit Linkeroever gegeven instructies en vastgestelde reglementen ten aanzien van onder andere kleding, noodzakelijke orde en discipline. Bij overtreding van deze instructies en/of reglementen is CrossFit Linkeroever gerechtigd het lid de toegang tot de gym te ontzeggen en het abonnement per direct te beëindigen, zonder dat dit zal leiden tot vermindering van de abonnementskosten of teruggave.

Artikel 11: Deelname aan de training

11.1. Om deel te kunnen nemen aan de training, dient het lid zich minimaal 60 minuten voor de aanvang van de training in te schrijven. De inschrijving gaat via de website: www.crossfitlinkeroever.be of via de Sportbit applicatie. Wij hanteren een maximum aantal deelnemers voor elke les.

Artikel 12: Annulering deelname training

12.1. Vanwege het beperkte aantal trainingsplaatsen dient het lid zorgvuldig om te gaan met het reserveren van de training. Het lid dient zich ten laatste een uur voor de aanvang van de training te hebben uitgeschreven via www.crossfitlinkeroever.be of via de Sportbit applicatie als hij of zij niet of niet op tijd aanwezig kan zijn.

12.2. Bij aanvang van de training wordt via de aanwezigenlijst gecontroleerd of het lid deelneemt aan de trainingssessie.

12.3. Als een lid zich vijf maal binnen een periode van 30 dagen niet tijdig heeft uitgeschreven, is CrossFit Linkeroever gerechtigd zijn/haar abonnement voor een week te schorsen. Het lid heeft in dat geval géén recht op terugbetaling van abonnementskosten.


Artikel 13: Conformering overeenkomst

13.1 De abonnementhouder/-ster verklaart door ondertekening van de lidmaatschapsovereenkomst de door CrossFit Linkeroever opgestelde huisregels en algemene voorwaarden na te leven en de instructies uit te voeren. CrossFit Linkeroever is ten allen tijde gerechtigd om eenieder die zich niet aan de regels houdt de toegang voor een door CrossFit Linkeroever te bepalen duur te ontzeggen, zonder dat enig recht op restitutie van reeds betaalde abonnementsgelden ontstaat.

Artikel 14: Overige bepalingen

14.1. Alle gevallen en/of situaties waarin bovenstaand reglement niet voorziet, worden uitsluitend door de directie van CrossFit Linkeroever beoordeeld en beslist.

14.2. Op alle door CrossFit Linkeroever gesloten overeenkomsten is het Belgische recht van toepassing. In geval van betwisting zijn de rechtbanken van Antwerpen uitsluitend bevoegd.